суббота, 23 февраля 2013 г.


Урок 6
Тема. Поняття «деградація природи».
Основні причини деградації природних
компонентів. Типологія компонентів
природи за ступенем стійкості
до антропогенних чинників. Поняття
стійкого «консервативного» і нестійкого
«прогресивного» компонента природи
Мета: розкрити поняття «деградація природи», установити та дослідити основні причини
деградації природних компонентів, розглянути типологію компонентів природи за
ступенем стійкості до антропогенних чинників; формувати вміння встановлювати
взаємозв’язки; формувати екологічну культуру.
Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть: дати визначення поняттю «деградація
природи»; назвати основні причини деградації природних компонентів; характе-
ризувати взаємопов’язаність понять «забруднення» і «деградація»; класифікувати
компоненти природи за ступенем стійкості до антропогенних чинників.

Обладнання та матеріали: роздатковий матеріал для роботи в групах.
Базові поняття та терміни: деградація, деградація природи, причини деградації, компоненти
природи.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Методи навчання: інтерактивні, пояснювально-ілюстративні — бесіда, розповідь; репродуктивні,
частково пошукові, проблемні, творчі.
Структура уроку
I. Організаційний етап . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 хв
II. Перевірка домашнього завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 хв
III. Актуалізація опорних знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 хв
IV. Мотивація навчальної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 хв
V. Вивчення нового матеріалу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 хв
VI. Узагальнення та систематизація знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 хв
VII. Підсумки уроку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 хв
VIII. Домашнє завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 хв
Хід уроку
I. Організаційний етап
Привітання, перевірка готовності до уроку.
ІІ . П еревірка дом ашнього завдання
1. В права «Розумний куб»
Зразок запитань на гранях куба:
• Що таке стійкість геосистем?
• Назвіть форми стійкості геосистем.
• Схарактеризуйте інертність як форму стійкості геосистеми.
• Схарактеризуйте відновлюваність як форму стійкості гео-
системи.
• Наведіть приклад пластичності.
• Наведіть приклад відновлюваності.
;; Методична скринька!
«Розумний куб» — це метод, для застосування якого виготовляється один куб
для індивідуального чи фронтального опитування. На кожній із граней написано одне з пи-
тань, за яким можна дати характеристику чого-небудь, провести аналіз тощо. Учень кидає
куб і відповідає на запитання, яке йому випало на певній грані. Така робота дає можливість
створювати на уроках ігрові моменти і дуже позитивно сприймається учнями.


2. Тестові завдання на встановлення відповідності
Цей формат тестів належить до категорії логічних пар і на-
зивається ще форматом розширеного вибору. Завдання цього типу
складається з інструкції-завдання та двох колонок, у яких части-
ни матеріалу позначено літерами (ліворуч) і цифрами (праворуч).
Необхідно співвіднести цей матеріал і поряд із літерою записати
цифру (декілька рядків із цифрами зайві).
Установити відповідність між характеристикою забруднюючих
речовин та їхніми назвами:
А. Речовини, які, потрапивши
в атмосферу, спричинюють
кислотні дощі.
Б. Сполуки, що використо-
вуються в холодильниках,
кондиціонерах, аерозольних
балончиках і руйнують озо-
новий шар.
В. Речовини, які під час потра-
пляння у воду зумовлюють
масову загибель риби.
Г. Отруйні речовини, які вхо-
дять до складу вихлопних
газів автомобіля.
1. Хлорфлуормісткі.
2. Оксиди Нітрогену та Суль-
фуру.
3. Сполуки Нітрогену та Фос-
фору.
4. Оксиди важких металів,
Нітрогену, Карбону(ІІ).
5. Сульфатна й нітратна кис-
лоти.
Правильні відповіді: А — 2, Б — 1, В — 3, Г — 4.
3. Конкурс «шпаргалок» із вивченої теми
На дошці розміщуються «шпаргалки», які учні виготовили
вдома. Учитель разом із учнями визначають найкращі за такими
критеріями:
• оформлення;
• зміст, понятійність;
• наявність опорних схем або таблиць.
4. Технологія «Мозковий штурм»
Чому лідерами в боротьбі з глобальним потеплінням є Бри-
танія та Японія?
(Цим країнам першим загрожує затоплення. Англійський підприємець
Річард Бренсон пообіцяв нагороду 10 млн фунтів стерлінгів
тому, хто розв’яже проблему викиду в атмосферу вуглекислого
газу.)

III. А ктуалізація опорних знань
;; Бесіда
Що таке деградація? Які асоціації у вас викликає цей термін?
(За бажанням учителя можна скласти «Асоціативний кущ».)
(Деградація — поступове погіршення якості, втрата цінних
властивостей.)
Наведіть приклади деградації.
ІV. Мотивація навчальної діяльності
Розповідь учителя
Уяви, що ти на прогулянці на природі. Під твоїми ногами
шурхотять камінчики гірських порід літосфери. Поруч протікає
струмок чи річка, які є складовими гідросфери — водної оболон-
ки нашої планети. Твої руки торкаються зелених рослин, ти чуєш
мелодійні голоси птахів, бачиш диких і свійських тварин. Це —
біосфера. Чи існує між усіма цими предметами будь-який зв’язок?
Рослини не можуть жити без ґрунту. Якщо не буде рослин, змі-
ниться газовий склад атмосфери. Без води загине все живе на Зем-
лі. У природі все тісно пов’язане одне з одним, утворюючи єдине
ціле — неповторний світ, у якому ти живеш. Які закони діють
у цьому світі, що називається природою? Чи може людина
втручатися в ці закони? Що може статися внаслідок такого
втручання?
V. Вивчення нового матеріалу
1. Поняття «деградація природи»
 Розповідь учителя
Екологи стверджують, що людина, руйнуючи природу, спри-
чинюючи її деградацію, невідворотно деградує сама.
Деградація природи — порушення екологічної рівноваги, що
спричинюється природними факторами (землетруси, урагани, тай-
фуни, повені, виверження вулканів, пожежі й т. д.) або антропоген-
ними (забруднення атмосфери, водойм, ґрунту, вирубування лісів,
браконьєрство, перевипас тощо).
Деградація навколишнього середовища — це процес, унаслі-
док якого знижується здатність екосистем підтримувати стабіль-
ність якості життя.

Завдання для учнів (технологія «Мікрофон»)
Назвіть основні причини деградації природних компонентів.
(Демографічний вибух, виснаження природних ресурсів і дедалі
активніше забруднення повітря, води й ґрунтів тощо.)
Розповідь учителя
Погіршення стану більшості екосистем біосфери, істотне
зменшення біопродуктивності й біорізноманітності, катастрофічне
виснаження ґрунтів і мінеральних ресурсів, небачена забрудненість
поверхні Землі, гідросфери й атмосфери пов’язані з інтенсивним
зростанням чисельності населення планети та розвитком науково-
технічного прогресу впродовж останніх 50-ти років. Саме необхід-
ність задоволення дедалі більших потреб людського суспільства
призвела до гігантського розширення масштабів господарської ді-
яльності, змін у пропорціях світового господарства, у виробничих
потужностях, техніці та технологіях, асортименті продукції, вироб-
ничому й особистому споживанні. Моделі виробництва й споживан-
ня, що склалися в світі, перестали відповідати умовам нормального
співіснування людини й природи.
Учені підрахували, що сучасна біосфера Землі здатна під-
тримувати нормальне існування й розвиток не більш як 4–5 млрд
чоловік, до того ж за умов оптимального розподілу національних
доходів, взаємодопомоги, підтримки та взаєморозуміння всіх націй,
їхньої високої екологічної культури, ефективного використання за-
гальнолюдського інтелекту для забезпечення добробуту всіх людей
планети, глобального миру, раціонального природокористування
й охорони природи. Навіть за стабілізації енерговиробництва на
рівні теплового бар’єра (100 млрд кВт) чисельність населення не
має перевищувати 10 млрд чоловік (необхідна для життя кількість
енергії на душу населення становить близько 10 кВт/год).
Обговорення питання
Як взаємопов’язані забруднення й деградація? (Учні наводять
приклади.)
Розповідь учителя
Необхідно пригадати й інші серйозні причини деградації:
• занепад духовності;
• надзвичайно низька екологічна культура цілих народів
і націй;

низький рівень екологічної освіти більшості керівних пра-
цівників та урядових чиновників практично в усіх країнах
світу;
• загальне зниження морального рівня людей за останні де-
сятиліття.
Одна з найнебезпечніших помилок людини — перевага од-
номоментної вигоди над шкодою довкіллю. Тому до найважливі-
ших завдань сучасності належить необхідність зміни пріоритетів
серед загальнолюдських цінностей. Майбутні покоління не мають
права на аморальні рішення та дії стосовно природи. Доцільно
запам’ятати девіз усесвітньо відомої екологічної організації Грін-
піс: «Ми не отримали Землю в спадок від батьків, ми взяли її
в борг у наших дітей!»
3. Т ипологія компонентів природи за ступенем стійкості
до антропогенних чинників. Поняття стійкого
«консервативного» і нестійкого «прогресивного»
компонентів природи
Розповідь учителя
Стійкість природних систем забезпечується механізмами, які
виробились у процесі природної саморегуляції та саморозвитку. На-
вантаження на геосистему можливе до певних меж, за яких зняття
навантаження призводить до повертання цієї системи практично
в попередній стан за допомогою саморегулювання.
Серед компонентів природи найбільше змінюються атмосфер-
не повітря та вода, а найстійкішими є гірські породи та рельєф;
проміжне положення займають біота і ґрунти. Зміни можуть бути
оборотними та необоротними. Якщо система після певного впливу
змінилася, але потім повернулася до початкового стану, це оборот-
на зміна. Природний період повернення в початковий стан назива-
ється «характерним часом» (наприклад, період відновлення лісо-
вих біогеоценозів після вирубки становить 100–150 років). Якщо
після порушень попередні характеристики не відновлюються, це
необоротна зміна.
У 1991–1993 рр. відомий американський еколог Д. Чірас
дійшов висновку, що природа існує вічно (з точки зору людини)
і чинить опір деградації завдяки дії чотирьох екологічних законів:
• рециклічності або повторного багаторазового використання
найважливіших речовин;

• постійного відновлення ресурсів;
• консервативного споживання (коли живі істоти спожива-
ють лише те й у тій кількості, що їм необхідно, не більше
й не менше);
• популяційного контролю (природа не допускає «вибухово-
го» росту популяцій, регулюючи кількісний склад того чи
іншого виду шляхом створення відповідних умов для його
існування та розмноження).
Завдання для учнів
Прокоментуйте екологічні закони Д. Чіраса. Чи використовує
ці закони людина як частина природи?
(Робота в групах. Екологічний конкурс «Аналіз наслідків помилкових
рішень».)
Розповідь учителя
Ми знаємо, що надто часто приймаються рішення, наслідки
яких є катастрофічними. Наприклад, великої шкоди Поліссю за-
вдали науково необґрунтовані меліорація, осушування боліт. Рівень
ґрунтових вод знизився в середньому на 1,8–1,0 м, близько 50 %
малих річок стали жертвами необоротних змін стоку, у них значно
зменшилася кількість риби та інших гідробіонтів. Як наслідок —
Полісся, за оцінкою експертів, вмирає. До речі, страшного удару
екосистемам Полісся завдала й Чорнобильська катастрофа.
Завдання групам
Пригадайте ще випадки помилкових рішень і можливі спо-
соби розв’язання проблем, які через це виникли. Ви маєте 1 хв на
обговорення. (Учні обговорюють і відповідають на запитання.)
VI. Уза гальнення та систематизація знань учнів
Завдання для учнів
1. Екологічна вправа «Симпозіум екологів». (Учні, які добре засвоїли
новий матеріал, відповідають на запитання однокласників.)
2. Рольова гра
Поставте сценку, в якій вирішуються конфлікти, пов’язані
з ресурсами лісу. (Дайте учням завдання написати короткий сценарій
свого виступу (1–2 хв) та інсценувати його перед класом.)
Розподіл ролей за групами:
1 група. Мисливці (браконьєри).
2 група. Збиральники лісових трав та їхнього коріння.
3 група. Грибники, які витягують гриби замість зрізання.


5 група. Журналісти.
6 група. Працівники сфери лісового господарства (лісники).
Обговоріть питання, порушені в сценарії, та те, як діяли пер-
сонажі. Чи було це реалістичним? Чи всі основні проблеми були
охоплені і чи в повному обсязі?
3. Робота в парах
Створіть 3 тести формату Б за вивченим матеріалом теми для
свого сусіда по парті. (У тестових завданнях цього формату учень
мусить вибрати деяку кількість (наприклад, дві, три чи чотири)
правильних відповіді із запропонованого списку варіантів. Тестове
завдання такого формату перевіряє знання, розуміння і застосування
знань.)
VII. П ідсумки уроку
Оцінювання рівня досягнень учнів на уроці.
VIII. Домашнє завдання
1. Прочитати відповідний параграф підручника або конспект.
2. Скласти сенкан на тему «Деградація».
3. Підготувати повідомлення «Деградація лісів».

Комментариев нет:

Отправить комментарий